- Akrylbearbejdning English Deutsch Svenska Norsk Dansk
Forside | Profil | Kontakt

 

Miljøpåvirkninger og lugtgener ved laserskæring af akryl

Baggrund
Laserskæring af akrylplader (plexiglas) er en meget anvendt proces til produktion af bl.a. slagsdisplays, skilte, akvarier, drivhuse og displays i elektroniske instrumenter.

Ved laserskæring af akryl udvikles en klar røg med en mærkat sødlig lugt der hos Induflex fjernes fra produktionen med meget kraftig udsugning. Røgen filtreres mekanisk og udledes gennem en skorsten.

Induflex har laserskåret akryl siden 1998 og har i dag 6 laserskæringsmaskiner, hvilket gør Induflex til én af de største fabrikanter i Europa. Samtidig er Induflex geografisk placeret i et kombineret industri og boligområde, hvilket gør at miljøkravene til Induflex er i den højeste kategori.

Pga. den store produktion og placering blev Induflex i 2013, af kommunen, bedt om at dokumentere at miljøkravene til lugtgener og koncentrationer var overholdt.

De første undersøgelser viste, at Induflex overskred grænseværdierne for både lugt og koncentration i nærområdet og Induflex blev påbudt at løse problemet inden oktober 2014.

Induflex har derfor undersøgt mulighederne for rensning af røgen og, af hensyn til medarbejdere og naboer, de sundheds- og miljømæssige påvirkninger.Kilder
Anvendte kilder er markeret med [] og kan hentes nederst på denne side. De er alle på dansk, men de henviser til andre engelsk kilder.

Kemisk sammensætning af akryl
Akryl består af Methylmethacrylat (MMA), der er en farveløs væske med den kemiske formel:

C5O2H8


Det beskrives som et organiske stof, fordi det indeholder kulstof (C). Kulstoffet er bundet til ilt og brint.

MMA fremstilles af olie og naturgas ved nogle få store producenter fordelt over hele verden. Derfra distribueres MMA’en til producenter af akrylplader, stænger og granulat.

Gennem en kemisk proces ændres MMA til lange molekylekæder og bliver til PMMA (akryl). Samme stof, men nu et klart fast materiale:

(C5O2H8)n


Indholdet af røgen fra akryl laserskæring
I Induflex’s undersøgelse af mulighederne for røggasrensning har induflex bl.a. været i kontakt med firmaet ”INFUSER Aps”, der i august 2014 udtog prøver af røgen fra laserne ved Induflex.

Prøverne blev analyseret på Københavns Universitet. Resultatet ses herunder.


Røgen fra laserskæring af akryl
Røgen fra laserskæring af akryl består i lagt overvejdende grad af MMA.

Infuser konkluderer i deres undersøgelse [4], at røgen hovedsagelig består at et stof – MMA og derfor er en oplagt kandidat til rensning i deres anlæg.

Generel sundhedspåvirkning af MMA
Akryl er meget modstandsdygtigt over for vind og vejr. Bl.a. bliver det kun langsomt nedbrudt af ilten i luften og uv-strålingen. I modsætning er MMA meget ustabilt når det udsættes for ilt og uv-stråling. Efter 7 timer er halvdelen nedbrudt [1]. MMA nedbrydes i sidste enden til kuldioxid og vand.

Akryl kan genanvendes, men da en stor del anvendes i almindelige husholdningsprodukter, ender meget i affaldsforbrænding.

Akryl er meget anvendt i fødevareindustrien. Både støbt og ekstruderet akryl er, af EU, godkendt til direkte kontakt med fødevare (FKM materiale). Endvidere bruges det af tandlæger og indgår i kirurgiske implantater, bl.a. knoglecement.

Tilladelsen til at anvende akryl og MMA i forbindelsen med både fødevarer og kirurgi betyder at eventuelle skadevirkninger er undersøgt omhyggeligt. Miljøstyrelsen har medtaget MMA i en vurdering af forskellige skadevirkninger [1].

Det konkluderes at MMA ved langvarige direkte kontakt på huden kan fremkalde allergi og gener i luftvejene ved indånding. Men det er ved store koncentrationer. Det har ellers ingen kendte skadevirkninger ved mindre påvirkning.


Miljøpåvirkning ved fremstilling
I Danmark er den største producent af akryl, Altuglas i Brønderslev (tidligere Repsol). I produktion håndterer de store mængder af MMA. Både i flydende form og som dampe.

Ved rengøring udleder Altuglas MMA som spildevand i en mængde der kræver en miljøgodkendelse. Den biologisk påvirkning af MMA er derfor undersøgt af Hedeselskabet [2].

Rapporten konkluderer at bakterier i kloakken ikke bliver hæmmet af udledningen og halveringstiden for MMA i slammet er 59 timer. På baggrund af rapporten har Altuglas i dag tilladelse til udledning af fortyndet MMA uden forudgående rensning.

MMA dampene fra udsugningen ved Altuglas bliver i dag nedbrudt i eget forbrændingsanlæg.

Rapporten fra Miljøstyrrelsen[1] konkludere, at potentialet for bioakkumuleret er meget lav og det ikke forventes at forårsage skader i spildevandsanlæg.

Sundhedspåvirkning fra laserskæring af akryl ved Induflex
På baggrund af rapporten fra Infuser har Induflex koncentreret sig om påvirkning fra MMA og eventuelle sundhedsmæssige problemer.

MMA har en sød frugtagtig lugt, der kan lugtes i små mængder. Vi vurdere at koncentrationer på 0,05 ppm kan registres. Grænseværdien for MMA i en produktion som ved Induflex er 480 gange højere, 24 ppm. I induflex’s laserskæringsafdeling vil der dog ikke optræde koncentrationer i nærheden af grænseværdien. Det ville være uudholdeligt.

Rapporten fra miljøstyrelsen indeholder resultater fra dyreforsøg lavet ved MMA koncentrationer langt over grænseværdien. Det konkluderes ”Hos mennesker er der ikke set symptomer på alvorlige helbredseffekter ved længerevarende indånding op til 50 ppm” [1].

Det vurderes, at en daglig, kontinuerlig livslang indånding af 0,17 ppm MMA er uden væsentlig risiko for skadevirkninger. Der er ingen indikationer på, at det forsager skader ved indånding og det nedbrydes hurtigt og ophobes ikke i organismer [1].


Afhjælpning af luftgenere fra laserskæring af akryl
MMA er ikke på Miljøstyrelsen liste over uønskede stoffer og den generelle tilladte udledning af MMA er 2000 g/h, før man skal påbegynde en rensning. Induflex udleder langt under 2000 g/h. Det er derfor alene lugtgener og koncentrationen hos naboer, der bestemmer nødvendige tiltag.

Fordi MMA er let nedbrydeligt er der flere rensningsmetoder som kan virke:
  1. Vandrensning. Da MMA bliver nedbrudt i vand, bør det være muligt af udvaske MMA’en fra luften. Enten med forstøvet vand eller gennem en vandtank. Vi har ikke kendskab til nogen forsøg.
  2. Rensning med ozon. MMA bliver nedbrudt af ilt og derfor hurtigt nedbrudt af ozon. Der findes anlæg der renser luft med ozon, men det har ikke været afprøvet på MMA.
  3. Rensning med et elektrostatisk filter. Et anlæg har være afprøvet af Induflex, desværre uden nogen registreret effekt. Muligvis pga. den store luftmængde.
  4. Aktiv kulfilter. Den eneste løsning til rensning af luften, der er vides afprøvet. I Danmark findes mellem 30 og 40 virksomheder der laserskære akryl. Heraf har mindst 3 forsøgt med rensning af luften med aktiv kulfilter. Ingen af anlæggene er i dag i drift. Den ene virksomhed har flyttet produktionen til udlandet. En anden har bygget en skorsten. Den tredje virksomhed eksisterer ikke længere. Desværre er erfaringen med aktiv kul, at det er svært at vedligeholde og dyrt.
    Aktiv kul betegnes endvidere som farligt affald, der i sig selv skal behandles i et forbrændingsanlæg. Resultatet er derfor, at man forsøger at fjerne et materiale (MMA) der i de givne koncentrationer er ufarligt og nedbrydes hurtigt, med et, der er miljømæssigt problematisk. Lugtproblemet løses ved at skabe et større affaldsproblem et andet sted.
  5. Afbrænding. Altuglas renser luft for MMA ved afbrænding, men den lave koncentration af MMA i luften fra laserskæring udelukker den metode. Der er ikke nok MMA i luften til at holde forbrændingen i gang.
  6. En skorsten. Ovenstående løsninger 1-3 er rensningsmetoder, der efterligner hvordan MMA bliver nedbrudt i atmosfæren. Er skorsten høj nok, vil den naturlige nedbrydningen og fortyndingen bevirke, at ingen bemærker udledningen.

Induflex fik i 2014 tilladelse til at opføre en 20 meter høj skorsten.


Påvirkning af miljøet og omgivelserne fra laserskæring af akryl ved Induflex
Induflex afdeling for laserskæring vurderes at bestå af 95% akryl. Den resterende kommer bl.a fra beskyttelsesfolier bestående af polyethylen (bliver til vand og C02 ved laserskæring).

Induflex har 6 lasere, der alle er modificeret med langt kraftigere udsugning, end leveret fra producenten. Den kraftige udsugning bevirker, at der selv med fuld belastning ikke er nogen lugt af akryl (MMA) i laserafdelingen. Samtidig betyder det, at Induflex udleder luft med lavere koncentration af MMA end andre tilsvarende virksomheder.

En akkrediteret undersøgelse fra Force Technology [3], viser at Induflex, på fuld belastning, uden skorsten, med den rigtige vindretning, vil påvirke den nærmest nabo med 0,11 ppm MMA. Dvs. under det niveau som betragtes som sikker ved livslang påvirkning. I gennemsnit er det langt under 0,11 ppm.

Med en 20 meter skorsten (opført i december 2014) har Force Technology estimeret en koncentration på maksimalt 0,007 ppm, hvilket er under Kommunens krav til koncentration i boligområder.

Lugtpåvirkningen er også under grænseværdierne.
Skorsten
20 meter skorsten. Estimeret til reduktion af MMA koncentration hos naboerne med en faktor 15.


Kilder
[1] Miljøstyrelsen, Øget videnberedskab om kemiske stoffer i plast..., side 258-266.
[2] Hedeselskabet, Bionedbrydelighed af spildevand fra Repsol Brønderslev.
[3] Force Technology, Afkast fra laserskæring i acrylplast...
[4] Infuser - Teknisk undersøgelse
  Bearbejdning
Spåntagende
  Laserskæring
  Limning
  Bukning
  Polering
  Gravering
  Termoformning
   
  Egenskaber
  Anvendelse
  Produktion af plader og profiler
  Støbt kontra ekstruderet akryl
  Kemikalieresistens
  Strukturelle egenskaber
  Dimensionsstabilitet
  Rengøring
  Brand
  Temperatur
  Spændinger og kærv
  Trykning på akryl
  Akryl kontra glas
  Akryl kontra polycarbonat
  Handelsnavne for akryl
  Akryls miljøpåvirkninger

   
  Q&A
  Hvordan får jeg akrylemner billig?
  Hvad er tolerancer?
  Hvor købes akryl?
  Hvor stor er varmeudvidelsen for akryl?

© 2009-2021 Induflex A/S Induflex A/S - Hagensvej 25 - 9530 Støvring - Denmark - Tlf.: +45 98 37 19 88 - E-mail